De Blindas Vänner rf

Finlands äldsta synskadeförening De Blindas Vänner rf har flyttat sin allmännyttga verksamhet med därtill härande egendom till stiftelsen Sokeain Ystävät  De Blindas Vänner sr. Beviljandet av understöd, donationer och gåvor sammt stipendier fortsätter utan avbrott from 1.4.2019 i stiftelsens regi. Den under årtionden samlade egendomen flyttar likaså till stiftelsen, som försäkrar att egendomen även i fortsättningenn användes till de synskadades väl. Föreningen upplöstes enligt gängse praxis och registrerades i föreningsregistret 3.11.2020.

Tilläggsuppgifter kan erhållas med epost från info(at)syry.fi

De Blindas Vänner rf, Sokeain Ystävät - De Blindas Vänner sr.

 

De Blindas Vänner rf grundades år 1887 med syftet att arbeta för synskadades väl. Då befann sig landet under Rysslands inflytande i form av ett storfurstendöme. Föreningen grundades på initiativ av ledande personer inom Helsingfors blindskola med syfte att upprätthålla så kallade arbetshem för synskadade män och kvinnor som avslutat sin skolgång. Närvarande var bland andra Blindskolans rektor Hanna Ingman, senatorns hustru Alexandra Mechelin och länssekreterare T.L Eck. Dessa personer utsågs senare till föreningens sekreterare, ordförande och vice ordförande.

De arbetshem som De Blindas Vänner grundat och byggt lade grunden för den yrkesutbildning som erbjuds för synskadade i Finland. Arbetshemmet Djurgården villa 7 upprätthölls av De Blindas Vänner och fungerade som boende- och studiemiljö för hantverksyrken, massörer, maskinskrivning och ADB fram till år 1972, då Djurgårdens arbetshem övergick i Arla, en yrkesskola i statlig regi.

Utöver arbetshemmen stödde De Blindas Vänner på flera sätt föreningen Böcker till Blindas verksamhet. Finlands första punktskriftstryckerier fungerade inledningsvis med understöd av De Blindas Vänner och även landets första bibliotek för blinda inledde sin verksamhet i det hem för blinda som grundats av De Blindas Vänner.

De Blindas Vänner rf:s verksamhet fungerar än idag på ett riksomfattande plan stationerat i Tusby. Föreningen beviljar månatligen ekonomiskt understöd direkt till synskadade personer med finländskt medborgarskap. De mest ansenliga bidragsformerna beviljas som understöd för rekreation, som startbidrag för det egna hushållet eller som stöd för studier. Utöver detta fungerar föreningen som hyresvärd för synskadade som arbetar med hantverk vilka även ges hyresunderstöd.

Föreningen De Blindas Vänners verksamhet förändrades betydligt under åren 2008 till 2009. Föreningen axlade ansvar för Helsingin Sokeaintalo-Säätiö, fritt översatt: Stiftelsen Helsingfors Blindhus, som ställts inför ekonomiska utmaningar då denna stod inför ett grundrenoveringsarbete av den fastighet som fanns i fondens ägo. Dessutom köpte De Blindas Vänner det för synskadade historiskt sett betydelsefulla rekreations- och kurscentret Onnela som Synskadades Centralförbund var i färd att sälja till underpris till en aktör utanför synskadesektorn.

Föreningen förvaltas av en styrelse, ett arbetsutskott och en ordförande. Styrelsen sammanträder vid behov, arbetsutskottet fyra till sex gånger per år och bidragskommittén elva gånger per år. I De Blindas Vänners kontorsutrymmen arbetar dagligen föreningens ordförande som fungerar som verkställande direktör samt en sekreterare.

Föreningen är självförsörjande, kapitalet har fått sin grund i donationer och testamenten som getts under föreningens mångåriga verksamhet. Det ekonomiskt sett mest betydelsefulla testamentet donerades år 1952 av den blinde H.W. Schalin. Under årens lopp har föreningens tillgångar förvaltats med omsorg och idag består de av aktier, ränteinstrument, fastigheter, bostäder och affärslokaler. Den 130-åriga föreningen beviljar bidrag, understöd och priser som årligen sammanlagt uppgår i över 200 000 euro.