Stadgar

1§ Namn, hemort och verksamhetsområde

Föreningens namn är på svenska De Blindas Vänner rf, på finska Sokeain Ystävät ry samt inofficiellt på engelska Friends of the Blind. Dess hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde omfattar hela landet. Föreningens språk är både finska och svenska.

2§ Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att stöda blinda och synskadade personer såväl materiellt som immateriellt genom att bevilja gåvor, understöd och stipendier till synskadade, understöda oftalmologisk forskning inom synskador samt för annan verksamhet som förbättrar synskadades ställning. Föreningen kan även understöda synskadade vid rekreationsarrangemang. Föreningen kan erbjuda sin sakkunskap till andra samfund som stöder synskadade personer.

Föreningen har rätt att emotta testamenten och donationer. För att stöda verksamheten kan föreningen arrangera medelanskaffning i form av penninginsamling med vederbörliga tillstånd. Föreningen kan inneha och förvalta lösöre och fast egendom.

3§ Medlemskap

Till sina medlemmar kallar föreningen via sin styrelse personer som önskar främja föreningens målsättning.

En person som är medlem i eller anställd av någon synskadeorganisation kan kallas till medlem genom styrelsebeslut där minst tre fjärdedelar av närvarande styrelseledamöter gett sitt understöd.

En person som under fem på varandra följande år underlåtit att delta i föreningens möten uteslutes ur föreningen med styrelsens beslut.

4§ Medlemsavgift

Föreningen uppbär inte medlemsavgift.

5§ Föreningens mötesordning

Föreningens årsmöte hålls innan utgången av april månad. Extraordinarie föreningsmöte hålls om styrelsen så besluter eller om minst en tiondel av föreningens medlemskår så fordrar genom att anmäla skriftligt tillstånd för sakbehandling i styrelsen.

Möteskallelse

Årsmöteskallelse bör utfärdas minst två veckor innan mötet genom en annons i en finsk- och en svenskspråkig dagstidning med utgivningsområde Helsingfors. Vid extraordinarie möte bör det ärende som ska behandlas framkomma i kallelsen.

7§ Föreningens årsmöte

Vid föreningens årsmöte bör följande ärenden upptas till behandling:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
 • Bokslut för föregående räkenskapsår
 • Revisionsberättelse

Vid föreningens årsmöte bör beslutas om följande frågor:

 • Fastställande av bokslut
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelse, tjänstemän och övriga redovisningsskyldiga
 • Budget för det år som följer det avslutande räkenskapsåret

Vid föreningens årsmöte bör utses:

 • Nya styrelseledamöter för dem som är i tur att avgå
 • Revisionssammanslutning enligt förenings- och bokföringslagen med syfte att granska konton och förvaltning för pågående räkenskapsår

Vid föreningens möte bör följande ärenden behandlas:

 • Övriga ärenden som nämns i möteskallelsen
 • Ett ärende som en medlem önskar få behandlat av årsmötet, dessa bör lämnas in skriftligen till föreningens styrelse innan utgången av januari månad

Styrelse

Som föreningens lagstadgade beslutande organ, representant och förvaltare fungerar föreningens styrelse. Styrelsen består av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter och fyra (4) suppleanter. Styrelsen utses under föreningens årsmöte för en mandatperiod på fyra kalenderår. Mandatperioden inleds vid det årsmöte där styrelsen utsetts.

Varje verksamhetsår avgår två (2) ordinarie styrelseledamöter och en (1) suppleant. För att en person som fyllt 70 år ska bli invald i föreningens styrelse förutsätts ett årsmötesbeslut som understödes av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra (4) styrelseledamöter utöver ordförande och vice ordförande är närvarande under mötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

9§ Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgifter är bl.a.:

 • Att leda föreningens verksamhet enligt stadgarna och de beslut som fattas av föreningsmötet
 • Att bereda ärenden som tas till behandling på föreningens möten
 • Att utse och avstänga föreningens medlemmar
 • Att utse ett arbetsutskott som bistår styrelsen
 • Att besluta om försäljning, inteckning eller reglering av fast egendom
 • Att besluta om föreningens tjänstemän
 • Att besluta om föreningens medlemskap
 • Styrelsen är bemyndigad att överskrida utgifter som finns i budgeten, men om dylikt bör avges en särskild utredning i verksamhetsberättelsen såvida överskridandet är omfattande

10§ Arbetsutskottet

Till föreningsstyrelsens arbetsutskott hör utöver föreningens ordförande och vice ordförande ytterligare två av styrelsen inom sig utsedda medlemmar. Arbetsutskottet är beslutsfört då två medlemmar utöver ordförande och vice ordförande är inkommande.

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

11§ Arbetsutskottets uppgifter

Arbetsutskottets uppgifter är enligt styrelsebeslut följande:

 • Ombesörja föreningens verksamhet samt bereda ärenden till styrelsens sammanträden
 • Besluta om beviljande av gåvor, understöd och bidrag enligt de principer som fastställts i föreningens stadgar
 • Besluta om föreningens räkenskaper inom ramarna för föreningens budget
 • Stöda styrelsens vid ombesörjandet av föreningens ekonomi och bokföring
 • Ombesörja föreningens lösöre och fasta egendom samt kassatillgångar
 • Handha föreningens medlemsförteckning
 • Arbetsutskottet kan vid behov tillsätta en bidragskommitté för beviljande av understöd och gåvor. Kommitténs sammansättning och verksamhetsprinciper verifieras av föreningens styrelse.

12§ Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas antingen av enbart ordförande, två övriga styrelseledamöter tillsammans eller enbart föreningens verksamhetsledare respektive tjänsteman.

13§ Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

14§ Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen förutsätter att minst två tredjedels majoritet av de röster som avgetts under två på varandra följande föreningsmöten understött ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

15§ Överlåtande av tillgångar om föreningen upplöses eller avskaffas

Om föreningen upplöses eller avskaffas fattar det medlemsmöte som beslutat om upplösning eller avskaffning beslut om överlåtande av förbundets återstående tillgångar och egendom till en registrerad förening eller stiftelse med samma

12.5.2011/MJ

Rätt översatt intygas:
21.6.2010 Helsingfors
Ann-Katrin Lindén
auktoriserad translator

<< Tillbaka till De Blindas Vänner rf