Registerbeskrivning

REGISTERBESKRIVNING

enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

 

Datum: 10.06.2009

Läs ifyllningsanvisningarna före Du fyller i registerbeskrivningen. Använd bilagan om nödvändigt.

 

 

1. Den registeransvarige

 

 

Namn


De Blindas Vänner - Sokeain Ystävät rf

 

 

 

Kontaktuppgifter (postadress, telefon…)
Petasvägen 2-4
00630 Helsingfors
Tel 09-761176
fax 09-761175

 

 

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson

 

Namn

Ture Tähtinen, ordförande
De Blindas Vänner - Sokeain Ystävät ry

 

 

 

Kontaktuppgifter (postadress, telefon…)
Petasvägen 4
00630 Helsingfors
GSM 0400-455414
tel 09-761176

 

 

3. Registrets namn
(namnet bör beskriva registrets uppgiftsinnehåll)

 

 

Beviljade understöds och gåvors register

 

 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter / registrets användningsändamål

 

 

 

(Ifall behandlingen av personuppgifter har utkontrakterats, kan en omnämnande av detta göras i denna punkt.)

 

 

Regsistrets uppgift är att systematisera och dokumentera de erhållna ansökningarna samt arkivera dem för att möjliggöra en effektiv behandling av ansökningarna samt rättvisa beslut till de enskilda synskadade och synskadeföreningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Registrets datainnehåll

 

(T.ex. den registrerades namn, adress, telefonnummer etc.)

 

 

Namn, soc.signum, adress, tel.nr, e-post, kontonummer,synskada, civilstånd, arbetsförhållande, bostadsförhållande, ekonomisk situation, föremål för anhållet understöd samt totalbelopp och motivering

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor *

 

(Vilka uppgifter fås, av vem och på vilka grunder, t.ex. samtycke eller bestämmelse i lag)

 

´Den ansökande fyller i uppgifterna självständigt antingen i elektronisk form medelst säkrad dataförbindelse eller på ett utprintat formulär som postas till föreningen. Utlåtanden begärs vid behov med den sökandes tillstånd av socialmyndigheterna, kyrkans diakoniarbetare eller syndskadades regionalsekreterare ,för att försäkra uppgifterna eller för att ge tilläggsuppgifter för besluten.

 

 

 

 

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

 

 

 

Uppgifterna används enbart som beslutsunderlag för föreningens arbetsutskott.

 

 

 

8. Principerna för skyddet av registret

 

 

 

A. Manuellt material (förvaringsplats och skyddande)

Det manuella materialet förvaras i ett låst kontor i låsta arkivskåp.

B. ADB-register (principerna för rätten att använda registret och övervakningen av användningen samt det fysiska skyddet av utrustningarna)

Användningsrätt för registret har endast föreningens ordförande och sekreterare, vilka båda underskrivit sekretessförbindelse. Systemet kan användas av systemutvecklaren medelst personliga lösenord. Sekretessplikten är beaktad i leveransavtalet. Programvaran och databasen är placerat i ett skyddat datacenter.

 

 

* PersUppgL 10 § förutsätter inte uttryckligen att källörna anges, men med tanke på de registrerades rätt att få information är det ändamålsenligt ange dem. Denna uppgift ger också en bild av registrets datainnehåll.