Anvisningar

Vem kan ansöka

Den sökandes synskadeprocent bör vara minst 50 procent, vilket är samma klassificering av synskada som används av exempelvis Synskadades Centralförbund.

Hur ansöker man

Om understöd ansöks med den blankett som finns i två olika versioner i menyn intill. Den elektroniska blanketten kan man fylla i och sända in elektroniskt via Internet, den version som kan printas ut kan fyllas i med dator eller för hand.

Vi önskar att man använder den elektroniska blanketten eftersom detta förfarande försnabbar hanteringen.

Att fylla i ansökningsblanketten

I ansökan bör presenteras en kortfattad och tydlig utredning över det understöd man ansöker om. I ansökan bör framkomma den sökandes livs- och ekonomiska situation. Till utredningsdelen kan man bifoga text från ett färdigt dokument med copy-paste-funktionen (för att kopiera: måla texten och tryck Ctrl+c, infoga text: Ctrl+v).

Den sökande bör besvara varje punkt i blanketten. Om ansökan är bristfällig efterfrågas ytterligare information vilket förlänger handläggningstiden.

Behövliga  ansökningsbilagor

Behövliga  bilagor är intyg på synskada, samt intyg för inkomster och förmögenhet.

Godtagbara intyg är:

  • Kopia på synskadekort eller läkarutlåtande. På den kopia som sänds in som bilaga bör syninvaliditetsprocenten framgå.
  • Kopia på senaste beskattningsintyget och beskattningsbeslutet. Beskattningsintyget 2016 och beskattningsbeslutet 2016 har distribuerats som en del av beskattningsdeklarationen våren 2017.

Bilagorna bör vara kopior, original returneras ej.

Bilagorna bör tillställas föreningen inom månaden från ansökningsdatum. Okompletterade ansökningar borttas ur systemet efter månad.

Övriga bilagor för understödsansökan

Understödets målsättningar och grunder bör verifieras vid behov med övriga intyg.

Då man ansöker om understöd för olika projekt eller större personliga helheter, krävs även en budget och kostnadskalkyl.

Utlåtanden och rekommendationer som bilaga till ansökan om understöd

Vi uppskattar utlåtanden från medarbetare inom synskade- och socialarbetsområden, såsom rehabiliteringsrådgivare, diakoner, socialvårdstjänstemän eller Synskadades Centralförbunds eller Finlands Dövblindas distriktssekreterare. De underlättar understödskommitténs beslutsprocess.

Rekommendationen är till särskilt stor nytta såvida den är det enda skriftliga intyget för ansökningens grunder.

Distribuering av bilagor

Bilagor bör alltid bifogas, även om man tidigare ansökt om understöd med samma bilagor som grund. Av personregister- och datasekretesskäl förstörs bilagorna regelbundet. Bilagor kan distribueras per post eller e-post.

Namnteckning

Den sökande bör med sin underskrift bestyrka att de uppgifter som uppgetts i ansökan är korrekta. Då man använder den elektroniska ansökningsblanketten bör den sökandes namnteckning bifogas till bilagorna. Om ansökan är uppgjord elektroniskt och bilagorna distribueras per e-post, bör namnteckning bifogas som inscannad bilaga.

Om utlåtanden distribueras per e-post bör underskriften finnas med som inscannad kopia i bilagorna, annars bör utlåtandet sändas från en e-postadress i den personens namn som uppgjort utlåtandet.

Organisationer och andra instanser med rättslig handlingsförmåga

De Blindas Vänner rf kan bevilja understöd till personer som verkar inom synskadeområdet eller synskadeorganisationer, men endast för arbete som är till direkt nytta för synskadade personer.

Vi beviljar inte understöd för organisationers ordinarie verksamhet.

Om en organisation ansöker om understöd bör man fylla i en blankett. Istället för socialskyddssignum skriver man in FO-nummer och föreningens namn fylls fritt formulerat i under det utrymme som reserverats för för- och efternamn. Utrymmet reserverat för personlig information behöver inte beaktas.

Distribuering av ansökningsblanketter och bilagor

Understödsansökan sänds
• via vår webbplats, direkt till systemet för understöd eller
• per post

Bilagor sänds

• inscannade per e-post till adressen info(a)syry.fi eller
• per post

Adresser
De Blindas Vänner rf
Värdshus Onnela Ab
Strandvägen 34
FI- 04310 TUSBY
www.syry.fi
info(a)syry.fi

<< Tillbaka till Understöd