Målgrupp för understöden

En synskadad privatperson kan ansöka om understöd för vilket ändamål som helst. I ansökan bör framkomma den sökandes livs- och ekonomiska situation.

För vissa ändamål beviljas uttryckligen inte understöd, de finns listade längst ned på sidan.

Oväntat ekonomiskt trångmål

De Blindas Vänner kan bevilja understöd till privatpersoner som har betalningsproblem, befinner sig i en svår ekonomisk situation eller direkt ekonomiskt trångmål.

Vid ansökan om understöd på grund av den ekonomiska situationen bör ett möjligt beslut om utkomststöd bifogas till ansökan.

De Blindas Vänner kan bevilja understöd i fall där understödet kan vara av avgörande betydelse. Vid fall där personen är överskuldsatt eller hanterat sina ekonomiska ärenden på ett försumligt sätt förväntas samhället och myndigheterna stå för stödåtgärder på längre sikt.

Studier

De Blindas Vänner rf kan bevilja understöd för särskilda kostnader i samband med studier.

Såvida denna understödsform beviljas kan den samtidigt minska det bidrag som kan beviljas samma person i uppmuntrande syfte vid avläggande av examen.

Avläggande av examen

De Blindas Vänner rf belönar studerande med ett bidrag i uppmuntrande syfte. Detta bidrag kan man ansöka såvida man har avlagt en examen som integrerad elev (ej personer som avlagt examen vid utbildningsinstanser för specialundervisning).

Ansökningsblanketten finns på vår webbplats och vi önskar att man använder den elektroniska blanketten. Som bilaga bör man bifoga behövliga bilagor och examensbevis.

De understöd som beviljas i uppmuntrande syfte har följande maximala belopp:

  • student, yrkes- eller specialyrkesexamen 500 €
  • övriga examina enligt prövning 250 - 500 €
  • övriga stipendier för förtjänstfyllda prestationer i skolarbetet 200 – 250 €
  • grundläggande yrkesexamen 500 €
  • yrkeshögskoleexamen 750 €
  • lägre högskoleexamen 750 €
  • högre yrkeshögskoleexamen 250 € (1000 €)
  • högre högskoleexamen 250 € (1000 €)
  • licentiatexamen 750 €
  • doktorandexamen 250 € (1000 €)

Understöd vid ingående av äktenskap

De Blindas Vänner beviljar ett startbidrag för bildande av eget hushåll till synskadade personer som ingått äktenskap. Gåvan beviljas genom ansökan. För tillfället beviljas startbidraget för bildande av eget hushåll till synskadade som ingått äktenskap både på basen av civil och kristen vigselförrättning. Såvida båda parter har en synskada bör båda fylla i en egen ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten finns på vår webbplats och vi önskar att man använder den elektroniska blanketten. Till ansökan bör bifogas vigselbevis och behövliga  ansökningsbilagor.

Anskaffning av apparatur

De Blindas Vänner rf kan bevilja understöd för anskaffning av apparatur som är nödvändig i hemmet, såvida dessa understöd inte beviljas av FPA eller andra sociala instanser.

Deltagande i konferenser för synskadeområdet

De Blindas Vänner rf kan bevilja understöd, med vissa begränsningar, för kostnader som uppstår i samband med deltagande i konferenser eller utbildningstillfällen relaterade till synskadeområdet.

Den sökande bör kunna påvisa att deltagarkostnaderna inte borde bekostas av arbetsgivaren eller annan instans som representeras. Man bör även påvisa att deltagandet är motiverat genom att det gynnar enskilda synskadade eller en större grupp personer med synskada.

Vid deltagande i utbildning eller konferens bör FPA ansvara för ersättningen för ledsagare eller assistent för den synskadade.

Semestrar

De Blindas Vänner rf kan bevilja synskadade personer fem dygn långa rekreationsledigheter på Onnela Värdshus i Tusby.

Rekreationsledigheterna fördelas till verksamhets- och distriktsföreningarna inom Synskadades Centralförbund, vilka besluter om fördelningen till sina egna medlemmar.

De Blindas Vänner rf beviljar även semesterbidrag på basen av ansökan som görs av medarbetare inom diakonin. Ansökningsprocessen administreras av Kyrkostyrelsen. Dessa semesterbidrag beviljas inte på den synskadade personens eget initiativ.

Rekreationsperioder beviljas i inga fall på direkt ansökan till De Blindas Vänner. För semesterresor utomlands beviljas inte bidrag.

De Blindas Vänner såväl äger som ansvarar för verksamheten i fastigheten Onnela. De Blindas Vänner är för närvarande den enda synskadeorganisationen som själv i praktiken bedriver verksamheten på den egna kurs- och lägergården.

Deltagande i hantverksbasarer

De Blindas Vänner rf stöder hantverkare i deras yrke. Vi stöder i synnerhet hyror för försäljningsbord- och platser då hantverkare deltar i julbasarer och andra försäljningstillfällen.

Ansökningsblanketten finns på vår webbplats och vi önskar att man använder den elektroniska blanketten. Till ansökan bör bifogas intyg för synskada, skatteintyg samt en förteckning eller broschyr för försäljningstillfället där även försäljningsplatsernas priser framkommer.

Oftalmologisk forskning

De Blindas Vänner rf kan bevilja understöd för oftalmologisk forskning, i synnerhet för unga forskare. Understödet är i regel högst 30 000 euro, antingen som engångssumma eller fördelat på flera forskare. Ansökningstiden pågår årligen fram till slutet av november.

Ansökan om understöd rekommenderas ej

Understöd beviljas ej för närvarande för datoranskaffning, mobiltelefoner, plattskärms-TV-apparter, semesterresor eller för hushållens grundreparationer.

Beviljade understöd och gåvor sedan tre månader tillbaka

<< Tillbaka till Understöd