Säännöt

SOKEAIN YSTÄVÄT - DE BLINDAS VÄNNER SR.

1§  Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue.

Säätiön nimi on "Sokeain Ystävät -  De Blindas Vänner sr."  Säätiön englanninkielinen nimi on "The Friends of Blind sr.". Säätiön kotipaikka on Helsinki ja säätiö on sekä suomen- että ruotsinkielinen ja sen rekisteröintikieli on suomi. Säätiön  toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot.

Säätiön tarkoitus on tukea sokeita ja muita näkövammaisia sekä taloudellisesti että henkisesti, sekä vähentää näkövamman ja sokeuden syntymistä ja vähentää näistä syntyviä haittoja. Säätiön tarkoituksena on myös ensisijaisesti helsinkiläisten ja toissijaisesti muualla Suomessa asuvien näkövammaisten ja heidän perheidensä elinehtojen helpottaminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla näkövammaisille lahjoja ja myöntämällä heille apurahoja sekä stipendejä heidän taloudellisen ja henkisen tilanteen kohentamiseen. Säätiö voi mös tukea näkövammaisuutta koskevaa tutkimustyötä kuten myös muuta näkövammaisten asemaa parantavaa toimintaa kuten koulutuksen kehittämistä. Säätiö voi myös rahoittaa tai järjestää näkövammaisten virkistyslomia. Säätiö voi myös toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla asiantuntemustaan muiden näkövammaisia tukevien yhteisöjen käyttöön. Säätiö voi myöstoteuttaa tarkoitustaan tukemalla sellaisten näkövammaisyhteisöjen toimintaa, joka toteuttaa säätiön varsinaista tarkoitusta. Säätiö voi myös harjoittaa kaikkea muuta laillista toimintaa, mikä tukee säätiön tarkoitusta.

3§ Omaisuus.

Säätiön peruspääoma on säätiön perustamiskirjan mukainen 60.000,- euroa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartoittaa omaisuuttaan muillakin laillisilla tavoin. Säätiö voi rakennuttaa, omistaa ja hallita asuin- ja liikehuoneistoja sekä kiinteistöjä. Sijoitustoimintaa suoritetaan säätiölain mukaisesti.

4§ Hallitus.

Säätiön asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen toimintakausi on neljä (4) vuotta. Toimikausi alkaa heti vuosikokouksen jälkeen. Sokeain Ystävät ry. valitsee ensimmäisen hallituksen.

Hallituksen jäsenistä (yhdessä tai erikseen) vähintään -yhden(1) tulee omata näkemyksiä eri sijoituslajien sijoitustoiminnasta, -yhden (1) tulee omata näkövammais- tai muun vammaisalan tuntemusta, yhden (1) kiinteistö ja sopimusjuridiikaan tuntemusta, -yhden (1) säätiölain tuntemusta.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka vaalivuonna on täyttänyt korkeintaan 70 vuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita  jonkun näkövammaisjärjestön jäsen tai näkövammaisjärjestön palveluksessa oleva henkilö, jota kannattaa vähintään 3/4 läsnäolevista hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa vuosikokouksen jälkeen. Hallitus voi valita tuekseen työvaliokunnan ja/tai asiantuntijoiden valiokunnan tai muita asiantuntijoita.

5§ Päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti. Kokouskutusssa on mainittava käsiteltävät asiat.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös sähköisesti tai puhelimitse. Hallituksen kokous voidaan pitää myös ilman kutsua, mikäli kaikki hallituksen jäsenet sen hyväksyvät.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa jolloin vaalit ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja väintään yksi kokouksessa siihen valittu henkilö.

Hallitus voi palkata asiamiehen sekä muita toimihenkilöitä hoitamaan säätiön juoksevia asioita. Hallitus voi myös tarvittaessa valita säätiölle asiamiehen sijaan toimitusjohtajan.

6§ Vuosikokous.

Hallitus kokoontuu vuosittain toukokuun loppuun mennessä vuosikokoukseen, jossa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1 käsitellään ja vahvistetaan hallituksen toimintakertomus

2 käsitellän tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä hallituksen mahdolliset siitä johtuvat selvitykset

3 käsitellään ja vahvistetaan edellisen toimintavuoden tilinpäätös, ja päätetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta mahdollisesti johtuvista toimenpiteistä

4 määrätään hallitksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

5 todetaan hallituksen kokoonpano ja päätetään hallituksen jäsenmäärästä

6 valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet

7 vallitaan tilintarkastaja, ja mikäli kyseessä ei ole KHT-tilintarkastusyhteisö myös varatilintarkastaja

8 käsitellän kokouskutsussa mahdollisesti mainitut muut asiat

7§ Edustaminen.

Säätiöitä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai säätiön toimitusjohtaja tai säätiön hallituksen nimeämä henkilö yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myös oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin.

8§ Säätiön tilikausi on kalenterivuosi ja sen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkautuminen.

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa säätiölain mainitsemissa tilanteissa, mikäli vähintään 3/4 hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa saman sanaista muutosta kahdesa peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden ja enintään kuuden (6) kuukauden sisällä toisistaan pidettävässä hallituksen kokouksessa. Säätiön purkautumisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö purkautuu, annetaan säätiön nettovarat säätiön viimeisen hallituksen päättämällä tavalla toiselle samanlaisen päämäärän saavuttamiseksi toimivalle rekisteröidylle säätiölle tai yhdistykselle.

.

 

 

11.11.2020 LAKANNEEN YHDISTYKSEN VIIMEISET VOIMASSA OLLEET SÄÄNNÖT:

Sokeain Ystävät ry / De Blindas Vänner rf.

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on suomeksi Sokeain Ystävät ry, ruotsiksi De Blindas Vänner rf. Yhdistyksen epävirallinen nimi englanninkielellä on Friends of the Blind. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistys on sekä suomen- ja että ruotsinkielinen.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea sokeita ja muita näkövammaisia sekä aineellisesti että henkisesti, myöntämällä lahjoja, apurahoja ja stipendejä näkövammaisille, lääketieteelliseen näkövammaisuutta koskevaan tutkimustyöhön, kuten myös muuhun näkövammaisten asemaa parantavaan toimintaan. Yhdistys voi avustaa näkövammaisia myös virkistyslomien järjestämisessä. Yhdistys voi tarjota asiantuntemustaan muiden näkövammaisia tukevien yhteisöjen käyttöön.

Yhdistys voi ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä hankittuaan ensin asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Jäsenikseen yhdistys kutsuu hallituksensa kautta henkilöitä, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Henkilö, joka on jonkin näkövammaisjärjestön jäsen tai työsuhteessa niihin, voidaan kutsua jäseneksi hallituksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista.

Henkilö, joka ei ole viitenä peräkkäisenä vuotena osallistunut yhdistyksen kokoukseen, erotetaan hallituksen päätöksellä yhdistyksen jäsenyydestä.

4 § Jäsenmaksu

Yhdistys ei kanna jäsenmaksua.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen niin päättäessä tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

6 § Kokouskutsu

Kokouskutsu on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Kutsussa ylimääräiseen kokoukseen on mainittava käsiteltävä asia.

7 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa on esitettävä:

 • hallituksen kertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • tilintarkastuskertomus

Päätettävä

 • tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toimihenkilöille ja muille vastuuvelvollisille
 • päättynyttä tilikautta seuraavan vuoden talousarviosta

Valittava

 • uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • tilintarkastusyhteisö yhdistys- sekä tilitarkastuslain mukaisesti tarkastamaan kulumassa olevan tilikauden tilejä ja hallintoa

Käsiteltävä

 • muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • asia, jonka jäsen haluaa yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle tammikuun aikana

8 § Hallitus

Yhdistyksen lakimääräisenä hallintoelimenä, edustajana ja asioiden hoitajana toimii yhdistyksen hallitus. Siihen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista ja neljä (4)varajäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneesta yhdistyksen vuosikokouksesta.

Kunakin vuonna eroaa hallituksesta kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varajäsen. 70 vuotta täyttäneen henkilön valinta hallituksen jäseneksi edellyttää vuosikokouksessa päätöstä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa annetuista paikalla olevien jäsenten äänistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävinä on mm.:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti
 • valmistella yhdistyksen kokouksien käsiteltäväksi tulevat asiat
 • kutsua ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • valita hallituksen avuksi työvaliokunta
 • päättää kiinteän omaisuuden myynnistä, kiinnittämisestä tai vaihtamisesta
 • päättää toimihenkilöistä
 • päättää yhdistyksen jäsenyyksistä
 • hallitus on oikeutettu ylittämään talousarviossa oleva menoerä, mutta sellaisesta on annettava erityinen selvitys toimintakertomuksessa, mikäli ylitys on merkittävä

10 § Työvaliokunta

Yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kaksi muuta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla on kaksi jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

11 § Työvaliokunnan tehtävät

Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksen päätösten mukaisesti:

 • huolehtia yhdistyksen toiminnasta ja valmistella asiat hallituksen kokouksiin
 • päättää yhdistyksen sääntöjensä puitteissa myöntämistä lahjoista, apurahoista ja avustuksista määriteltyjen periaatteiden mukaisesti
 • määrätä tulo- ja menoarvion puitteissa suoritettavaksi yhdistyksen maksuja
 • huolehtia hallituksen apuna yhdistyksen taloudesta ja kirjanpidosta
 • huolehtia yhdistyksen kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta sekä kassavaroista
 • huolehtia yhdistyksen jäsenluettelosta
 • työvaliokunta voi myös avustusten ja lahjojen myöntämistä varten nimittää avustustoimikunnan, jonka jäsenet ja toimintaperiaatteet vahvistetaan hallituksessa.

12 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä tai yhdistyksen toimitusjohtaja tai asiamies yksin.

13 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta edellyttää, että kahdessa peräkkäin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on ollut sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista puoltavia.

15 § Varainkäyttö, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, on sen varat annettava toiselle samanlaisen päämäärän saavuttamiseksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle niin kuin purkautumisesta tai lakkauttamisesta päättävä yhdistyksen kokous määrää.

12.5.2011/MJ

 

 

<< Takaisin Sokeain Ystävät-sivulle